nieuwbouw
KSA-lokalen

[1303]

ID

nieuwbouw KSA-lokalen

De voorbereiding van het jaarlijkse tentenkamp start met het kiezen van een vestigingsplek ergens op het kampterrein. De keuze van deze vestigingsplek wordt beredeneerd vanuit diverse praktische thema’s. Zo is de toegankelijkheid zeer belangrijk in functie van het laden en lossen, maar ook de nabijheid van de rivier (watervoorziening) speelt een belangrijke rol. Vanuit de belevingswaarde wordt er dikwijls geopteerd om de tenten in een cluster bij elkaar te plaatsen en naar elkaar te richten waardoor het tentenkamp wel een ‘klein dorpje’ op zich lijk. Het “vestigen” op een terrein door jeugdbewegingen zoals de KSA, gebeurt vanuit  logische en praktische overwegingen. Het tentenkamp is vanuit deze optiek dus de meest waardevolle bron van inspiratie. Deze logica is ook bij de inplantingskeuze van een goed jeugdlokaal niet weg te denken. Het ontwerp zal dus aan de hand van praktische en logische denkpistes worden gegenereerd en zal tevens vanuit de gewenste belevingswaarde de juiste impulsen meekrijgen waardoor het de allure krijgt van een “permanent tentenkamp”.

Het KSA-lokaal wordt gepositioneerd als een puntrelict of herkenningspunt in het landschap. Hierdoor gaat het lokaal onlosmakelijk deel uitmaken van de belangrijke groenstructuur die van het bovenliggende polderlandschap tot aan de dorpskern komt. Belangrijk voor de belevingswaarde is dat het gebouw afstand houdt van de aanpalende percelen. Het nieuwe perceel waarop het KSA lokaal zich zal vestigen profileert zich als een enclave in het landschap. Om het gebouw beter in te bedden in zijn landschappelijke context wordt er een ‘schaalverkleining’ van de kouterstructuur toegepast. Het lokaal dat als een puntrelict/enclave in het traditionele kouterlandschap wordt geplaatst zorgt er op die manier voor dat de ruimte errond zich niet louter beperkt tot een restruimte maar dat er verschillende deelruimtes ontstaan met een aangename maatvoering. Er ontstaan verschillende speelzones die door de afzonderlijke takken van de KSA kunnen worden gebruikt voor buitenactiviteiten. Deze zones kunnen mee deel uitmaken van het speelweefsel van Zwijndrecht. Het verfijnen van de kouterstructuur kan tevens ingezet worden om de waterhuishouding van het terrein op punt te stellen. Er dient aandacht te worden besteed aan beekherstel, afwatering en aanplanting van groen.

Het erf is een bebouwingstypologie die in vele opzichten enerzijds bij de voor hande zijnde locatie als bij de mentaliteit van het KSA gebeuren past. Een boerenerf is een cultuurhistorische verwijzing naar het achterliggende traditionele polderlandschap. Hier bepalen boererijen (waar er jammer genoeg al velen van verdwenen zijn) de sfeer en beeldkwaliteit. Door te kiezen voor deze typologie versterken we het landschappelijke karakter van de groenstructuur waarin het ksa lokaal gelegen is. We kunnen de keuze voor deze typologie als een symbolische ‘zet’ beschouwen. Het ensemble van gebouwen zorgt ervoor dat er een mini-entiteit ontstaat, met een eigen wereldje gefocust op het binnenerf. Dit binnenerf staat symbool voor de samenhorigheid binnen de KSA organisatie. Op die manier krijgt de KSA zelf een eigen identiteit en zal het ‘erf’ tevens als een toegangspoort tot het park worden beschouwd.

Opdrachtgever
Vlaamse Kerels vzw

Locatie
Zwijndrecht

Team
rdbplus

Fotograaf
Tom Verstraeten

Periode
2010-2016

PLANNEN
& SNEDES

CONCEPT
SCHETSEN